mechaa

81 tekstów – auto­rem jest mechaa.

Na błędach nig­dy nie nau­czysz się nicze­go prócz ko­lej­ne­go błędu. 

myśl • 10 stycznia 2017, 18:02

"Ma­my większe do­my, lecz mniej­sze rodziny.
Więcej możli­wości, lecz mniej czasu.
Ma­my więcej ty­tułów, lecz mniej rozsądku.
Więcej wie­dzy, lecz mniej zdro­wej oce­ny sytuacji.
Ma­my więcej spec­ja­listów, ale i więcej problemów.
Więcej leków, lecz mniej zdrowia.

Mnożymy majątki, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 października 2016, 00:09

Ko­biety nie na­leży ro­zumieć, wys­tar­czy ją tyl­ko kochać.
Kiedy poczu­je się kocha­na, sa­ma weźmie Cię w swo­je ra­miona wśród mi­lionów gwiazd.
A to spoj­rze­nie będzie tyl­ko dla Ciebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 kwietnia 2016, 20:09

Każda zmiana, podbój świata, czy re­woluc­ja ma swój wątek kobiecy. 

myśl dnia z 8 kwietnia 2016 roku
zebrała 10 fiszek • 6 kwietnia 2016, 15:03

Głębo­ka miłość nie wygląda jak psycho­logiczny wa­riat. Prze­cież jest ta­ka spo­koj­na, ta­ka od­ważna, niesie wiel­ki ba­gaż doświad­czeń, a si­wy włos do­daje tyl­ko dostojności. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 marca 2016, 07:12

Nie war­to da­wać więcej swo­jego świata niż ot­rzy­muje się z czyjegoś. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 stycznia 2016, 20:51

Człowiek, kto­ry zaczy­na nieudol­nie kłamać, żałośnie kończy. 

myśl dnia z 12 grudnia 2015 roku
zebrała 16 fiszek • 10 grudnia 2015, 00:14

Porankiem

Zat­rzy­mani w pół oddechu
I ułam­ku se­kun­dy spojrzenia
Py­tasz co się stało
Skraw­kiem sple­cionej uwagi 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 9 grudnia 2015, 21:32

Żeby nap­ra­wić nie wys­tar­czy tyl­ko chcieć. Trze­ba umieć to zrobić. 

myśl dnia z 2 grudnia 2015 roku
zebrała 11 fiszek • 30 listopada 2015, 16:25

Ma­my cu­dow­nych mężów, a szu­kamy drani. 

myśl dnia z 24 listopada 2015 roku
zebrała 25 fiszek • 22 listopada 2015, 23:55
Zeszyty
  • Czarne perly – Mądre i piękne jed­nocześnie

  • urojenia – Od­wra­canie ko­ta ogo­nem

  • XYZ – Mądrości życiowe

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

12 kwietnia 2017, 21:21mechaa sko­men­to­wał tek­st Kiedy pozbędziesz się [...]

11 stycznia 2017, 20:41Akerin sko­men­to­wał tek­st Na błędach nig­dy nie [...]

11 stycznia 2017, 20:37Akerin sko­men­to­wał tek­st Na błędach nig­dy nie [...]

11 stycznia 2017, 10:38JaiTy sko­men­to­wał tek­st Na błędach nig­dy nie [...]

11 stycznia 2017, 01:36yestem sko­men­to­wał tek­st Na błędach nig­dy nie [...]

14 listopada 2016, 20:30mechaa sko­men­to­wał tek­st Mamy większe do­my, lecz [...]

21 października 2016, 00:39yestem sko­men­to­wał tek­st Mamy większe do­my, lecz [...]

20 października 2016, 08:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mamy większe do­my, lecz [...]

20 października 2016, 00:40Cris sko­men­to­wał tek­st Mamy większe do­my, lecz [...]

20 października 2016, 00:34mechaa sko­men­to­wał tek­st Mamy większe do­my, lecz [...]